Login: Hasło:

O firmie.

Investum.pl powsta??o z fuzji biura rachunkowego z podmiotami ??wiadcz?cymi us??ugi w zakresie doradztwa gospodarczego oraz marketingowego.
Biuro rachunkowe znajduje si? obecnie w centrum Katowic. Skupiamy si? na obs??udze klient??w z aglomeracji ??l?skiej, jednak obs??ugujemy r??wnie?? podmioty zlokalizowane poza granicami wojew??dztwa.

Coraz wi?ksze zainteresowanie us??ugami oferowanymi przez Investum.pl, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik??w oraz inwestycje w nowoczesn? infrastruktur? przyczyni??y si? do dynamicznego rozwoju firmy. Efektem tych dzia??a?? by??o udoskonalenie jako??ci ??wiadczonych us??ug oraz  udost?pnienie naszym klientom us??ugi ksi?gowo??ci online. Ka??dy klient naszego biura rachunkowego ma mo??liwo??? dost?pu do swoich danych finansowo-kadrowych 24h/dob? za pomoc? przegl?darki internetowej.

W 2010 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku sp????ka Investum.pl uruchomi??a program ??Biuro na Start? , kt??ry na preferencyjnych warunkach pozwala ??wiadczy? us??ugi ksi?gowe, konsultingowe, a tak??e pomaga pozyska? kapita??  nowopowsta??ym podmiotom gospodarczym.
Obecnie obs??ugujemy kilkadziesi?t podmiot??w gospodarczych. S? w??r??d nich sp????ki kapita??owe, jawne, cywilne, osoby fizyczne oraz organizacje non-profit. Posiadamy obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno??ci cywilnej. Nasze biuro rachunkowe pracuje na najnowszym oprogramowaniu  dedykowanemu dla obs??ugi ksi?gowej. Swoim klientom zapewniamy najnowsze wersje program??w do wystawiania faktur oraz aplikacje wspomagaj?ce zarz?dzanie w firmie.
Ofert? naszej firmy poza us??ug? biura rachunkowego uzupe??niaj? us??ugi doradztwa gospodarczego, pomocy w pozyskaniu dotacji dla firm i os??b fizycznych, t??umacze?? oraz szkole?? pracowniczych

Misj? Investum.pl jest zapewnienie w pe??ni profesjonalnej i kompleksowej oferty na zmieniaj?ce si? potrzeby rynku i indywidualne oczekiwania Klient??w. Szczeg??lny nacisk k??adziemy na opracowanie i dostarczanie pe??nej informacji niezb?dnej do zarz?dzania oraz  odci???enia Klienta od czynno??ci ksi?gowych, finansowych oraz marketingowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us??ug. Gwarantujemy solidn? i terminow? obs??ug? oraz mi??? wsp????prac?.