Login: Hasło:

Dotacje.

Szacuje si?, i?? w latach 2007-2013 Polska otrzyma od Unii Europejskiej w sumie 87 miliard??w euro, a do bud??etu odda 22 miliardy euro, co oznacza, i?? ??na czysto? otrzyma oko??o 65 miliard??w euro. To zdecydowanie najwi?cej ze wszystkich kraj??w cz??onkowskich.

Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemy??le?, z kt??rego programu b?dziesz m??g?? skorzysta? i jakiego typu projekt chcesz zrealizowa?.

??rodki unijne przyznawane s? na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego wa??ne jest, aby?? zidentyfikowa?? cel, kt??remu ma s??u??y? Tw??j projekt oraz dziedzin?, kt??rej dotyczy (np. ochrona ??rodowiska, poprawa warunk??w edukacji, rozw??j Twojej firmy czy szkolenie danej grupy os??b). Za r????ne dziedziny wsparcia odpowiadaj? r????ne programy ?? musisz znale??? wi?c program, za po??rednictwem kt??rego dofinansowane s? projekty takie jak Tw??j

Gdy odnajdziesz Program i Dzia??anie, w kt??re wpisuje si? Tw??j pomys??, musisz dowiedzie? si?, w jakim trybie przyznawane s? ??rodki. Mo??e to by? tryb konkursowy, systemowy lub projekty indywidualne.

Cz???? wydatk??w, kt??re musisz ponie??? w ramach Twojego projektu, nie podlega dofinansowaniu. S? to wydatki lub koszty niekwalifikowane.

Wniosek o dofinansowanie Twojego projektu sk??ada si? za pomoc? formularza, kt??ry zawsze dost?pny jest na stronach odpowiedniego programu. Do ka??dego wzoru Wniosku o dofinansowanie jest stworzona instrukcja wype??niania, kt??r? znajdziesz na tej samej stronie. Tam r??wnie?? powinna znale??? si? ca??a dokumentacja zwi?zana z ubieganiem si? o dofinansowanie.

Ca??a procedura ubiegania si? o dotacj? jest niezwykle skomplikowana i wymaga wiedzy oraz do??wiadczenia w opracowaniu wniosku g????wnego i niezb?dnych za???cznik??w.
Dzi?ki zleceniu tych czynno??ci wykwalifikowanej firmie szansa na otrzymanie dotacji ro??nie.
Nasza firma nie pobiera prowizji je??eli wniosek zostanie odrzucony jako nie spe??niaj?cy wymaga?? formalnych. Pozosta??e elementy oferty zwi?zanej z pozyskaniem dotacji ustalane s? indywidualnie.
To w??a??nie fachowe i rzetelne podej??cie do wszelkich zagadnie?? gwarantuje wysok? jako??? wykonywanych przez nas us??ug. Ka??dy Klient jest dla nas wa??ny a podstaw? naszej wsp????pracy jest efektywno???, zaufanie oraz pe??en profesjonalizm.

?r??d??o: funduszeeuropejskie.gov.pl