Login: Hasło:

Biuro rachunkowe.

Biuro rachunkowe INVESTUM.PL obs??uguje g??ownie klient??w z aglomeracji ??l?skiej, a tak??e z ca??ego kraju pracuj?c na dokumentach otrzymanych poczt?, kurierem lub przez Internet.

Ka??dy klient naszego biura rachunkowego ma mo??liwo??? dost?pu do swoich danych finansowo-kadrowych 24h/dob? za pomoc? przegl?darki internetowej dzi?ki us??udze ksi?gowo??ci online.

Profesjonalizm.

Biuro rachunkowe INVESTUM.PL gwarantuje wykonywanie obowi?zk??w z najwy??sz? zawodow? staranno??ci? oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemy si? odpowiedzialno??ci? oraz rzetelno??ci?, przestrzegaj?c termin??w ustalonych z klientem.

Poufno??? i dyskrecja.

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane s? jako poufne w czasie trwania oraz po zako??czeniu kontraktu. Do przygotowanych dokument??w dost?p maj? wy???cznie upowa??nieni pracownicy.

Ochrona danych.

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa si? wy???cznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezb?dny dla wywi?zania si? z jej postanowie??. Dane osobowe s? przetwarzane z zachowaniem zasad bezpiecze??stwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z p????n. zm.).

Bezpiecze??stwo system??w informatycznych.

Obs??uga ksi?gowa i kadrowo-p??acowa odbywa si? z wykorzystaniem naszego oprogramowania i sprz?tu spe??niaj?cego najwy??sze standardy bezpiecze??stwa sprz?towego i programowego. Jeste??my gotowi do prowadzenia obs??ugi r??wnie?? na programie preferowanym przez klienta.

Ubezpieczenie.

Grupa INVESTUM.PL posiada umow? ubezpieczenia odpowiedzialno??ci cywilnej za szkody powsta??e w zwi?zku z wykonywaniem profesjonalnych czynno??ci us??ugowych.

Oprogramowanie.

Swoim klientom zapewniamy najnowsze wersje program??w do wystawiania faktur oraz aplikacje wspomagaj?ce zarz?dzanie w firmie. Dzi?ki pracy na tym samym oprogramowaniu co nasi klienci jeste??my w stanie zaproponowa? konkurencyjne stawki za ??wiadczone us??ugi ksi?gowe.

Nasze us??ugi obejmuj? m.in. :