Login: Hasło:

Ksi?gowo???  ON-LINE.

Staraj?c si? zaspokoi? potrzeby informacyjne naszych klient??w biuro rachunkowe Investum.pl jako jedyne w Katowicach i najbli??szej okolicy umo??liwia pe??n?, wszechstronn?, zaawansowan? mo??liwo??? prowadzenia ksi?gowo??ci online. Oznacza to i?? ka??dy zainteresowany t? us??ug? klient otrzymuje indywidualny login i has??o umo??liwiaj?ce mu podgl?d w prac? biura rachunkowego.

Aplikacja ta zawiera wbudowane raporty i wykresy dotycz?ce m.in. przychod??w i koszt??w firmy, podatk??w do zap??aty, koszt??w wyp??acanych wynagrodze??, informacji kadrowych, urlop??w pracownik??w, rozlicze?? z kontrahentami itd. Wszystkie dane s? odczytywane z bazy danych prowadzonych przez biuro rachunkowe Investum.pl, a u??ytkownik ma do nich dost?p poprzez przegl?dark? internetow?.

Logowanie odbywa si? poprzez pulpit klienta przy wykorzystaniu szyfrowanego protoko??u SSL kt??ry zapewnia bezpiecze??stwo po???czenia.

U??ytkownik ma mo??liwo??? importowania swoich danych do arkusz??w kalkulacyjnych lub plik??w w formacie pdf.
Istnieje mo??liwo??? dokonania przydzia??u uprawnie?? dost?pu dla wybranych u??ytkownik??w tylko do ustalonych wcze??niej informacji dotycz?cych danych finansowo-kadrowych firmy.

Rozwi?zanie to jest niesamowicie komfortowe dla klienta, gdy?? ten bez potrzeby kontaktu z biurem mo??e na bie???co, przez ca??? dob? niezale??nie od swojej lokalizacji mie? pe??ny wgl?d w interesuj?cego go dane dotycz?ce swoich rozrachunk??w.
Biuro rachunkowe Investum.pl za ??wiadczenie tego rodzaju us??ugi nie pobiera ??adnych op??at.